STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE W KALETACH

 
POWSTANIE I ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO - KULTURALNGO W KALETACH


W dniu 4 stycznia 2007 roku powstało Stowarzynie Społeczno - Kulturalne w Kaletach.
       
Wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach miał miejsce 24.04.2007r.

                                                             STATUT

         STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W KALETACH

                                                       
                    ROZDZIAŁ I  
                                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

                   1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne w Kaletach.
                               W dalszych postanowienia statutu zwane Stowarzyszeniem.
                        2.    Siedzibą tymczasową Stowarzyszenie jest Klub w Drutarni ul. Koszęcińska 23.
                               Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
                        3.    Dla realizacji celów statusowych Stowarzyszenia może działać na terenie innych 
                               państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
                        4.    Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
                               prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
                               o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r nr 79 poz.885 z późn. zmianami) oraz
                               niniejszego statutu.
                        5.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
                               organizacji o podobnych celach.
                        6.    Działalność Stowarzyszenie oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
                               członków.
                               Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
     

                    

                                                                        ROZDIAŁ II
                                                          CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

                 7.   Celem Stowarzyszenia
jest:
                 -     zintegrowanie i zaktywizowanie ludzi, którzy już nie są zawodowo czynni
                       do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i do działań na rzecz własnej
                       grupy i na rzecz środowiska,
                 -     rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia,
                 -     kultywowanie tradycji,
                 -     organizowanie czynnego wypoczynku: sport, turystyka,
                 -     różne formy kulturalnego spędzenia czasu,
                 -     wspólne organizowanie obchodów świąt i uroczystości,
                 -     różne formy pomocy i akcje na rzecz dzieci i młodzieży, ludzi w podeszłym
                       wieku a także osób niepełnosprawnych,
                 -     inicjowanie działań pro zdrowotnych w środowisku.

                8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez organizowanie:
                a)    spotkań członków stowarzyszenia z różnych okazji i świąt oraz
                       osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
                b)    spotkań z ciekawymi ludźmi, różnego rodzaju prelekcje, pokazy,
                c)    wycieczek krajoznawczych dla członków Stowarzyszenia oraz na rzecz
                       środowiska,
                d)    przygotowanie ciekawych i tradycyjnych potraw,
                e)    nauka języków obcych,
                f )    spotkania z lekarzami.                                            ROZDZIAŁ III

                                 CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

                9.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna

                         może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

               10.    Stowarzyszenie posiada członków:

                           a)   zwyczajnych,

                           b)   wspierających,

                           c)    honorowych.

                11.    Członkami Zwyczajnymi stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która

                            a)   złożyła deklarację członkowską na pismie,

                            b)   przedstawi pozytywną opinię członków Stowarzyszenia.

                12.    Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie

                         uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

                13.    Członkiem wspierajcym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna

                         deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

                         Stowarzyszenia.

                14.     Członkiem wspierającym staje się po złożonej pisemnej deklaracji na podstawie

                           uchwały Zarządu.

                15.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła

                           wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

                16.      Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek

                           10 członków Stowarzyszenia.

                17.       Członkowie zwyczajni mają prawo:

                           a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenie,

                           b) korzystania z dorobku majątku i wszelkich form działaności Stowarzyszenia,

                           c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

                           d) zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

               18.       Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

                           a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

                           b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

                           c) regularnego płacenia składek.

                19.      Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

                           wyborczego, mogą brać udział głosem doradczym w statutowych władzach

                           Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

                20.      Członek wspierający ma obowiazek wywiązywania się z zadeklarowanych

                           świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

                21.      Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.